Blocking BAFF Alleviates Hepatic Fibrosis in Schistosoma japonicum-Infected Mice

  • Impact factors: 3.7
  • Publication: Pathogens
  • Author:Panpan Dong, Congjin Mei, Yingying Yang, Yonghua Zhou, Yongliang Xu, Lijun Song, Chuanxin Yu
  • DOI citation-doi:10.3390/pathogens12060793
  • Date:2023-06-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation