Blocking the IFN-gamma signal in the choroid plexus confers resistance to experimental autoimmune encephalomyelitis

  • Impact factors: 5.834
  • Publication: FASEB JOURNAL
  • Author:Yuyin Zheng, Lanxin Hu, Yuwen Yang, Cheng Zheng, Wenzhan Tu, Haiyan Lin, Haotian Wang, Yiwei Jiang, Songhe Jiang, Wu Zheng
  • DOI citation-doi:10.1096/fj.202201767R
  • Date:2023-03-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation