Butyrate inhibits iILC2-mediated lung inflammation via lung-gut axis in chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

  • Impact factors: 3.32
  • Publication: BMC Pulmonary Medicine
  • Author:Jiang Min, Li Zhiwei, Zhang Fengbo, Li Zheng, Xu Dan, Jing Jing, Li Fengsen, Wang Jing, Ding Jianbing
  • DOI citation-doi:10.1186/s12890-023-02438-z
  • Date:2023-05-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation