BZW2 Modulates Lung Adenocarcinoma Progression through Glycolysis-Mediated IDH3G Lactylation Modification

  • Impact factors: 4.4
  • Publication: JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
  • Author:Ming Wang, Tianyu He, Di Meng, Wang Lv, Jiayue Ye, Ling Cheng, Jian Hu
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jproteome.3c00518
  • Date:2023-11-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation