Calcium silicate/bortezomib combinatory therapy for multiple myeloma

  • Impact factors: 7.571
  • Publication: Journal of Materials Chemistry B
  • Author:Liqin Cao, Huiyao Gu, Zhaowenbing Zhang, Enfan Zhang, Jiang Chang, Zhen Cai
  • DOI citation-doi:10.1039/D2TB02009B
  • Date:2023-02-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation