Canagliflozin reduces chemoresistance in hepatocellular carcinoma through PKM2-c-Myc complex-mediated glutamine starvation

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
  • Author:Yuan Zeng, Haoran Jiang, Xiangting Zhang, Jun Xu, Xiao Wu, Qian Xu, Weimin Cai, Huiya Ying, Ruoru Zhou, Yingrong Ding, Kanglei Ying, Xian Song, Zhuoyan Chen, Liuwei Zeng, Luying Zhao, Fujun Yu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.freeradbiomed.2023.09.006
  • Date:2023-09-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation