Carrier-Free Nanovaccine: An Innovative Strategy for Ultrahigh Melanoma Neoantigen Loading

  • Impact factors: 17.1
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Tao Zeng, Weijie Zang, Han Xiao, Yifan Jiang, Sang Lin, Min Wang, Shiqing Li, Liannishang Li, Chunsen Li, Chunhua Lu, Huanghao Yang
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.3c04887
  • Date:2023-09-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation