CCL17 acts as an antitumor chemokine in micromilieu‐driven immune skewing

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yadan Li, Haixia Cao, Zhongxing Jiang, Ketai Yan, Jianxiang Shi, Shuya Wang, Fang Wang, Weiqiong Wang, Xue Li, Nannan Sun, Liu Liu, Li Chen, Yali Chen, Rongqun Guo, Yongping Song
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110078
  • Date:2023-03-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation