CD146+ Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Exhibit High Immunomodulatory Activity and Therapeutic Efficacy in Septic Mice

  • Impact factors: 4.631
  • Publication: Journal of Inflammation Research
  • Author:Lin Zhang, Xiaoxu Zhang, Yubin Liu, Weiyuan Zhang, Chu-Tse Wu, Lisheng Wang
  • DOI citation-doi:10.2147/JIR.S396088
  • Date:2023-02-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation