Celastrol as an intestinal FXR inhibitor triggers tripolide-induced intestinal bleeding: Underlying mechanism of gastrointestinal injury induced by Tripterygium wilfordii

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Manyun Dai, Wan Peng, Lisha Lin, Zhanxuan E Wu, Ting Zhang, Qi Zhao, Yan Cheng, Qiuxia Lin, Binbin Zhang, Aiming Liu, Qianru Rao, Jianfeng Huang, Jinhua Zhao, Frank J. Gonzalez, Fei Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155054
  • Date:2023-09-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation