CENPN suppresses autophagy and increases paclitaxel resistance in nasopharyngeal carcinoma cells by inhibiting the CREB-VAMP8 signaling axis

  • Impact factors: 13.3
  • Publication: Autophagy
  • Author:Bin-Ru Wang, Ji-Bo Han, Yang Jiang, Shan Xu, Rui Yang, Yong-Gang Kong, Ze-Zhang Tao, Qing-Quan Hua, You Zou, Shi-Ming Chen
  • DOI citation-doi:10.1080/15548627.2023.2258052
  • Date:2023-10-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation