Chalcone Derivative CX258 Suppresses Colorectal Cancer via Inhibiting the TOP2A/Wnt/β-Catenin Signaling

  • Impact factors: 7.666
  • Publication: Cells
  • Author:Xi Chen, Xiaocheng Lv, Lijie Gao, Jiawei Liu, Wei Wang, Lichao Guo, Mykhaylo S. Frasinyuk, Wen Zhang, David S. Watt, Chunming Liu, Xifu Liu
  • DOI citation-doi:10.3390/cells12071066
  • Date:2023-03-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation