Chlorogenic Acid Inhibited Epithelial–Mesenchymal Transition to Treat Pulmonary Fibrosis through Modulating Autophagy

  • Impact factors: 2
  • Publication: BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
  • Author:Xiaojuan Mao,Xiaomin Xie,Jun Ma,Yulin Wei,Zhiyong Huang,Tiantian Wang,Jiaqi Zhu,Yue Wang,Huan Zhao,Jiajia Hua
  • DOI citation-doi:10.1248/bpb.b23-00071
  • Date:2023-07-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation