Chordoma recruits and polarizes tumor-associated macrophages via secreting CCL5 to promote malignant progression

  • Impact factors: 12.469
  • Publication: Journal for ImmunoTherapy of Cancer
  • Author:Jiuhui Xu, Qianyu Shi, Jingbing Lou, Boyang Wang, Wei Wang, Jianfang Niu, Lei Guo, Chenglong Chen, Yiyang Yu, Yi Huang, Wei Guo, Jianqiang Lan, Yu Zhu, Tingting Ren, Xiaodong Tang
  • DOI citation-doi:10.1136/jitc-2023-006808
  • Date:2023-04-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation