CircPTPN22 modulates T-cell activation by sponging miR-4689 to regulate S1PR1 expression in patients with systemic lupus erythematosus

  • Impact factors: 4.9
  • Publication: ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY
  • Author:Jiang Zhuyan, Li Shifei, Jia Yuying, Wu Qijun, Chen Xuemeng, Zhang Mengjie, Miao Qingqing, Zhong Zhiting, Zhai Zhifang, Ni Bing, Xiao Jun, Tang Jun
  • DOI citation-doi:10.1186/s13075-023-03150-3
  • Date:2023-10-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation