circRNA_17725 Promotes Macrophage Polarization towards M2 by Targeting FAM46C to Alleviate Arthritis

  • Impact factors: 4.529
  • Publication: MEDIATORS OF INFLAMMATION
  • Author:Chunjuan Yang, Biao Ni, Chaoran Li, Wenchang Sun, Zhangxue Wang, Hui Wang, Xinyue Hou, Shushan Yan, Xiaodong Wang, Donghua Xu
  • DOI citation-doi:10.1155/2023/6818524
  • Date:2023-03-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation