CircTDRD9 contributes to sepsis-induced acute lung injury by enhancing the expression of RAB10 via directly binding to miR-223-3p

  • Impact factors: 3.1
  • Publication: SHOCK
  • Author:Zhang Rui, Dang Xiaoyan, Liu Jie, Feng Hui, Sun Jiangli, Peng Zhuo
  • DOI citation-doi:10.1097/SHK.0000000000002169
  • Date:2023-08-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation