CiRS-7 Enhances the Liquid-liquid Phase Separation of miRISC and Promotes DNA Damage Repair

  • Impact factors: 3.7
  • Publication: Nucleus
  • Author:Yun-Long Wang, Li-Li Feng, Jie Shi, Wan-Ying Chen, Shu-Ying Bie, Shao-Mei Bai, Guang-Dong Zeng, Rui-Zhi Wang, Jian Zheng, Xiang-Bo Wan, Xin-Juan Fan
  • DOI citation-doi:10.1080/19491034.2023.2293599
  • Date:2023-12-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation