Clinical and functional characterization of rare compound heterozygous mutations in the SERPINC1 gene causing severe thrombophilia

  • Impact factors: 3.5
  • Publication: GENE
  • Author:Ke Zhang, Haiyue Zhang, Dandan Yu, Jingye Pan, Mingshan Wang, Haixiao Xie
  • DOI citation-doi:10.1016/j.gene.2023.148085
  • Date:2023-12-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation