Colchicine ameliorates short-term abdominal aortic aneurysms by inhibiting the expression of NLRP3 inflammasome components in mice

  • Impact factors: 5
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Jiaxin Hu, Jiamin Xu, Jiling Zhao, Yuwei Liu, Rui Huang, Dejiang Yao, Jun Xie, Yuhua Lei
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.176297
  • Date:2023-12-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation