Colorable role of interleukin (IL)-6 in obesity hypertension: A hint from a Chinese adult case-control study

  • Impact factors: 3.926
  • Publication: CYTOKINE
  • Author:Ou Wu, Chengda Yuan, Jianhang Leng, Xingyu Zhang, Wei Liu, Fenfang Yang, Hu Zhang, Jiajia Li, Saber Khederzadeh, Zhizhi Jiang, Hangyan Fang, Xiaodong Liu, Xi Lu, Jiangwei Xia
  • DOI citation-doi:10.1016/j.cyto.2023.156226
  • Date:2023-05-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation