Colorectal cancer-derived extracellular vesicles containing HSP70 enhance macrophage phagocytosis by up-regulating MARCO expression

  • Impact factors: 4.145
  • Publication: EXPERIMENTAL CELL RESEARCH
  • Author:Yu Sun, Wenjun Xiao, Yang Yu, Yuchen Jiang, Zhijie Xiao, Defa Huang, Tianyu Zhong, Jiang Li, Xi Xiang, Yulong He, Zhigang Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.yexcr.2023.113565
  • Date:2023-03-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation