Commensal bacterial hybrid nanovesicles improve immune checkpoint therapy in pancreatic cancer through immune and metabolic reprogramming

  • Impact factors: 17.4
  • Publication: Nano Today
  • Author:Guangnian Liu, Wenping Huang, Lin Chen, Nilupaier Tayier, Liwei You, Muhammad Hamza, Xiaodong Tian, Hai Wang, Guangjun Nie, Motao Zhu, Yinmo Yang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.nantod.2023.101993
  • Date:2023-09-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation