Comparative proteomic analysis of wall-forming bodies and oocyst wall reveals the molecular basis underlying oocyst wall formation in Eimeria necatrix

  • Impact factors: 3.2
  • Publication: Parasites & Vectors
  • Author:Wang Lele, Liu Dandan, Zhu Yu, Wang Feiyan, Cai Weimin, Feng Qianqian, Su Shijie, Hou Zhaofeng, Xu Jinjun, Hu Junjie, Tao Jianping
  • DOI citation-doi:10.1186/s13071-023-06076-6
  • Date:2023-12-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation