Composite nanofibrous dressing loaded with Prussian blue and heparin for anti-inflammation therapy and diabetic wound healing

  • Impact factors: 8.025
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Mengmeng Li, Xilan Li, Yujie Gao, Yang Yang, Chenggang Yi, Wei Huang, Bingbing Shen, Dongming Qi, Zhengwei Mao, Jindan Wu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.125144
  • Date:2023-05-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation