Comprehensive analysis identifies CLEC1B as a potential prognostic biomarker in hepatocellular carcinoma

  • Impact factors: 5.8
  • Publication: Cancer Cell International
  • Author:Jing Qiangan, Yuan Chen, Zhou Chaoting, Jin Weidong, Wang Aiwei, Wu Yanfang, Shang Wenzhong, Zhang Guibing, Ke Xia, Du Jing, Li Yanchun, Shao Fangchun
  • DOI citation-doi:10.1186/s12935-023-02939-1
  • Date:2023-06-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation