Comprehensive analysis of m6A regulators characterized by the immune microenvironment in Duchenne muscular dystrophy

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Han Xu,Ji Guang,Wang Ning,Yi Le,Mao Yafei,Deng Jinliang,Wu Hongran,Ma Shaojuan,Han Jingzhe,Bu Yi,Fang Pingping,Liu Juyi,Sun Fanzhe,Song Xueqin
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-023-04301-5
  • Date:2023-07-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation