Coptisine mitigates diabetic nephropathy via repressing the NRLP3 inflammasome

  • Impact factors: 1.311
  • Publication: Open Life Sciences
  • Author:Jiajia Zhai, Zeping Li, Huifeng Zhang, Zuowei Lu, Yi Zhang, Mo Li, Jian Kang, Zelong Yang, Louyan Ma, Li Ma, Zhengquan Ma, Xiaorui Ma, Fanghong Zhao, Xiaoqing Ma, Yuan Gao, Yuanyuan Zhang, Xiaomiao Li
  • DOI citation-doi:10.1515/biol-2022-0568
  • Date:2023-05-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation