Corylin ameliorates chronic ulcerative colitis via regulating the gut–brain axis and promoting 5-hydroxytryptophan production in the colon

  • Impact factors: 6.656
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Zhao-Jing Wang, Li-Hua Chen, Jing Xu, Qing-Xia Xu, Wei Xu, Xiu-Wei Yang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154651
  • Date:2023-01-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation