CREB1-driven CXCR4hi neutrophils promote skin inflammation in mouse models and human patients

  • Impact factors: 16.6
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Chen Jiaoling, Bai Yaxing, Xue Ke, Li Zhiguo, Zhu Zhenlai, Li Qingyang, Yu Chen, Li Bing, Shen Shengxian, Qiao Pei, Li Caixia, Luo Yixin, Qiao Hongjiang, Dang Erle, Yin Wen, Gudjonsson Johann E., Wang Gang, Shao Shuai
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-41484-3
  • Date:2023-09-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation