CT2-3 induces cell cycle arrest and apoptosis in rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes through regulating PI3K/AKT pathway

  • Impact factors: 5
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Jian Chen,Xian Lin,Kangdi Liu,Juan He,Xin Li,Chuchu Zhang,Yongxing Deng,Lianxiang Luo,Cheng Tao,Qingwen Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.175871
  • Date:2023-07-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation