Curcumin promotes renewal of intestinal epithelium by miR-195-3p

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yajun Wang, Di Zhou, Xueni Zhang, Mengli Qing, Xiaohong Li, Yixian Chou, Gang Chen, Ning Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117413
  • Date:2023-11-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation