CX-4945 inhibits fibroblast-like synoviocytes functions through the CK2-p53 axis to reduce rheumatoid arthritis disease severity

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yanping Luo, Yunxuan Lei, Xin Guo, Dehao Zhu, Haiyang Zhang, Zizhen Guo, Zichong Xu, Hanqing Zhao, Yebin Xi, Xiaochun Peng, Lianbo Xiao, Zhaojun Wang, Xiaoyin Niu, Guangjie Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110163
  • Date:2023-04-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation