Cyanidin-3-O-glucoside plays a protective role against renal ischemia/ reperfusion injury via the JAK/STAT pathway

  • Impact factors: 1.564
  • Publication: Acta Cirurgica Brasileira
  • Author:Xiong Yufeng, Jian Jun, Yu Honglin, Wu Jiejun, Mao Hu, Feng Ruikang, Wang Lei, Jian Yonghong, Liu Xiuheng
  • DOI citation-doi:10.1590/acb381023
  • Date:2023-05-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation