Cyclodextrin MOFs modified dry powder inhalers quadruple bioavailability of luteolin to ameliorate fibrosing interstitial lung disease

  • Impact factors: 5.8
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
  • Author:Xiaohong Ren, Ting Yang, Kaikai Zhang, Yujie Liu, Caifen Wang, Li Wu, Jiwen Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijpharm.2023.123405
  • Date:2023-09-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation