DBF4 Dependent Kinase Inhibition Suppresses Hepatocellular Carcinoma Progression and Potentiates Anti-Programmed Cell Death-1 Therapy

  • Impact factors: 9.2
  • Publication: International Journal of Biological Sciences
  • Author:Zhang Liang,Hong Jiawei,Chen Wei,Zhang Wei,Liu Xi,Lu Jiahua,Tang Hong,Yang Zhentao,Zhou Ke,Xie Haiyang,Jia Changku,Jiang Donghai,Zheng Shusen
  • DOI citation-doi:10.7150/ijbs.80351
  • Date:2023-07-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation