Design, synthesis and biological evaluation of carbamate derivatives incorporating multifunctional carrier scaffolds as pseudo-irreversible cholinesterase inhibitors for the treatment of Alzheimer’s disease

  • Impact factors: 6.7
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Yaoyang Liu, Chao Ma, Yingbo Li, Mengzhen Li, Tao Cui, Xueqi Zhao, Zhenli Li, Hongwei Jia, Hanxun Wang, Xiaomeng Xiu, Dexiang Hu, Ruiwen Zhang, Ningwei Wang, Peng Liu, Huali Yang, Maosheng Cheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejmech.2023.116071
  • Date:2023-12-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation