Design, synthesis, and evaluation of PD-1/PD-L1 small-molecule inhibitors bearing a rigid indane scaffold

  • Impact factors: 7.088
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Shi Cai, Kaizhen Wang, Zhihao Qi, Ke Ye, Xinyuan Zhou, Sheng Jiang, Kuojun Zhang, Xiangyu Zhang, Tianyu Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejmech.2023.115468
  • Date:2023-05-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation