Develop a PD-1-blockade peptide to reinvigorate T-cell activity and inhibit tumor progress

  • Impact factors: 5
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Yingzhou Qin, Xiangzhou Meng, Lin Li, Cuijuan Liu, Fan Gao, Xin Yuan, Ying Huang, Yimin Zhu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.176144
  • Date:2023-10-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation