Development of Transgenic Maize Tolerant to Both Glyphosate and Glufosinate

  • Impact factors: 3.949
  • Publication: Agronomy-Basel
  • Author:Xiaoxing Yu, Yongzheng Sun, Chaoyang Lin, Pengfei Wang, Zhicheng Shen, Yu Zhao
  • DOI citation-doi:10.3390/agronomy13010226
  • Date:2023-01-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation