Differential effects of WRAP53 transcript variants on non-small cell lung cancer cell behaviors

  • Impact factors: 3.752
  • Publication: PLoS One
  • Author:Yan Zhu, Wenjie Sun, Xueping Jiang, Rui Bai, Yuan Luo, Yanping Gao, Shuying Li, Zhengrong Huang, Yan Gong, Conghua Xie
  • DOI citation-doi:10.1371/journal.pone.0281132
  • Date:2023-01-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation