Dihydroartemisinin inhibits angiogenesis in breast cancer via regulating VEGF and MMP-2/-9

  • Impact factors: 2.9
  • Publication: FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY
  • Author:Qi Rao,He Yu,Ruochan Li,Bin He,Yuxue Wang,Xiaohong Guo,Gang Zhao,Fenghua Wu
  • DOI citation-doi:10.1111/fcp.12941
  • Date:2023-07-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation