Diosbulbin C, a novel active ingredient in Dioscorea bulbifera L. extract, inhibits lung cancer cell proliferation by inducing G0/G1 phase cell cycle arrest

  • Impact factors: 3.9
  • Publication: BMC Complementary Medicine and Therapies
  • Author:Zhu Zhiyu, Liu Yanfen, Zeng Jiangping, Ren Shuyi, Wei Lu, Wang Fei, Sun Xiaoyu, Huang Yufei, Jiang Haiyang, Sui Xinbing, Jin Weiwei, Jin Lijun, Sun Xueni
  • DOI citation-doi:10.1186/s12906-023-04245-9
  • Date:2023-12-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation