Discovery and Optimization of Novel hDHODH Inhibitors for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease

  • Impact factors: 7.3
  • Publication: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Xia Zhou, Kun Gou, Jing Xu, Lunan Jian, Yuan Luo, Chungen Li, Xinqi Guan, Jiahao Qiu, Jiao Zou, Yu Zhang, Xi Zhong, Ting Zeng, Yue Zhou, Yuzhou Xiao, Xinyu Yang, Weijie Chen, Ping Gao, Chunqi Liu, Yang Zhou, Lei Tao, Xingchen Liu, Xiaobo Cen, Qiang Chen, Qingxiang Sun, Youfu Luo, Yinglan Zhao
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jmedchem.3c01365
  • Date:2023-10-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation