Discovery of a Selective and Orally Bioavailable FGFR2 Degrader for Treating Gastric Cancer

  • Impact factors: 8.039
  • Publication: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Lin Ma, Yingying Li, Ruixiang Luo, Yuhan Wang, Jiaqi Cao, Weitao Fu, Bolan Qian, Lei Zheng, Longguang Tang, Xinting Lv, Lulu Zheng, Guang Liang, Lingfeng Chen
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jmedchem.3c00150
  • Date:2023-05-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation