Dissolving Microneedle Arrays as a Hepatitis B Vaccine Delivery System Adjuvanted by APC-Targeted Poly (Lactic-co-Glycolic Acid) (PLGA) Nanoparticles

  • Impact factors: 4.026
  • Publication: AAPS PHARMSCITECH
  • Author:Zheng, Xiaoling, Zhu, Jiahuan, Zheng, Caihong, Tan, Zeng, Ji, Zhonghua, Tao, Jin, Zhao, Yunchun, Ji, Zhuwa, Hu, Ying
  • DOI citation-doi:10.1208/s12249-022-02473-9
  • Date:2023-01-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation