DNMT1 involved in the analgesic effect of folic acid on gastric hypersensitivity through downregulating ASIC1 in adult offspring rats with prenatal maternal stress

  • Impact factors: 7.035
  • Publication: CNS Neuroscience & Therapeutics
  • Author:Hong-Jun Wang, Fu-Chao Zhang, Timothy W. Xu, Yu-Cheng Xu, Yuan-Qing Tian, Yan-Yan Wu, Ji-Tian Xu, Shufen Hu, Guang-Yin Xu
  • DOI citation-doi:10.1111/cns.14131
  • Date:2023-02-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation