Downregulation of AC092894.1 promotes oxaliplatin resistance in colorectal cancer via the USP3/AR/RASGRP3 axis

  • Impact factors: 11.15
  • Publication: BMC Medicine
  • Author:Zheng Zhijian, Wu Ming, Li Hongyan, Xu Wenxia, Yang Mengxiang, Pan Kailing, Ni Yuqi, Jiang Ting, Zheng Hongjuan, Jin Xiayun, Zhang Yanfei, Ding Linchao, Fu Jianfei
  • DOI citation-doi:10.1186/s12916-023-02826-6
  • Date:2023-04-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation