Downregulation of lncRNA XIST may promote Th17 differentiation through KDM6A-TSAd pathway in neuromyelitis optica spectrum disorders

  • Impact factors: 4
  • Publication: Multiple Sclerosis and Related Disorders
  • Author:Ruo-Yi Guo, Shuang Song, Jue-Qiong Wang, Jiang-Yuan Guo, Jia Liu, Zhen Jia, Cong-Cong Yuan, Bin Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.msard.2023.104801
  • Date:2023-06-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation