Doxorubicin and erastin co-loaded hydroxyethyl starch-polycaprolactone nanoparticles for synergistic cancer therapy

  • Impact factors: 11.467
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Chen Xu, Shiyou Li, Jitang Chen, Huimin Wang, Zheng Li, Qingyuan Deng, Jiayuan Li, Xing Wang, Yuxuan Xiong, Zhijie Zhang, Xiangliang Yang, Zifu Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.03.001
  • Date:2023-03-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation